Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Kiel (Nemčija) 12. oktobra 2018 – KH/Sparkasse Südholstein

(Zadeva C-639/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Kiel

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KH

Tožena stranka: Sparkasse Südholstein

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se v smislu člena 2(a) Direktive 2002/65/ES1 šteje, da je pogodba, s katero se spremeni izključno višina dogovorjenih obresti v obstoječi kreditni pogodbi (dodatni sporazum o obrestovanju), „sklenjena na podlagi organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi ponudnik“, če podružnična banka kreditne pogodbe za financiranje nepremičnin, zavarovane s stvarnopravnimi zavarovanji na nepremičninah, sklepa samo v svojih poslovnih prostorih, v okviru stalne poslovne prakse pa pogodbe o spremembah sklenjenih kreditnih pogodb delno sklepa tudi z izključno uporabo sredstev za sporazumevanje na daljavo?

Ali gre za „pogodbo o finančnih storitvah“ v smislu člena 2(a) Direktive 2002/65/ES, če se obstoječa kreditna pogodba spremeni izključno glede dogovorjenega obrestovanja (dodatni sporazum o obrestovanju), ne da bi se podaljšalo trajanje kreditne pogodbe ali spremenila višina zneska kredita?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/65/ES z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 4, str. 321).