Language of document :

Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 25 октомври 2018 г. — Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

(Дело C-667/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Grondwettelijk Hof

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Ответник: Ministerraad

Преюдициални въпроси

Следва ли понятието „[съдебно производство]“ в член 201, параграф 1, буква а) от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност1 да се тълкува в смисъл, че включва и процедурите за извънсъдебна и съдебна медиация по смисъла на членове 1723/1-1737 от белгийския Съдебен кодекс?

____________

1     ОВ L 335, 2009 г., стр. 1.