Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Grondwettelijk Hof (Belgien) den 25. oktober 2018 – Orde van Vlaamse Balies og Ordre des barreaux francophones et germanophone mod Ministerraad

(Sag C-667/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Grondwettelijk Hof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Orde van Vlaamse Balies og Ordre des barreaux francophones et germanophone

Sagsøgt: Ministerraad

Præjudicielt spørgsmål

Skal begrebet »en sag behandlet retsligt« i artikel 201, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 1 af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed fortolkes således, at det også omfatter de udenretlige og retslige mæglingsprocedurer, der er omhandlet i artikel 1723/1 til 1737 i Belgisch Gerechtelijk Wetboek (den belgiske retsplejelov)?

____________

1     EUT 2009, L 335, s. 1.