Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 25.10.2018 – Orde van Vlaamse balies ja Ordre des barreaux francophones et germanophone v. Ministerraad

(asia C-667/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Grondwettelijk Hof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Orde van Vlaamse balies ja Ordre des barreaux francophones et germanophone

Vastaaja: Ministerraad

Ennakkoratkaisukysymys

Onko vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY1 201 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytettyä ilmaisua ”oikeudenkäyntimenettely” tulkittava siten, että se kattaa tuomioistuimen ulkopuolella ja tuomioistuimessa toteutettavat sovittelumenettelyt, joista säädetään oikeudenkäyntimenettelystä annetun Belgian lain (Gerechtelijk Wetboek) 1723/1–1737 §:ssä?

____________

1 EUVL 2009, L 335, s. 1.