Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. oktobrī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone tegen Ministerraad

(Lieta C-667/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Grondwettelijk Hof

Pamatlietas puses

Prasītājas: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Atbildētāja: Ministerraad

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdziens “tiesvedības process” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK 1 (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā 201. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ietilpst gan ārpustiesas mediācijas procedūra, gan mediācija tiesvedības procesā Beļģijas Gerechtelijk Wetboek [Tiesu kodeksa] 1723/1.–1737. panta nozīmē?

____________

1 OV 2009, L 335, 1. lpp.