Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 25 oktober 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone tegen Ministerraad

(Zaak C-667/18)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Grondwettelijk Hof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekers: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Verweerder: Ministerraad

Prejudiciële vraag

Dient het begrip "gerechtelijke procedure" in artikel 201, lid 1, a), van richtlijn 2009/138/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf zo te worden uitgelegd dat daaronder de buitengerechtelijke en de gerechtelijke bemiddelingsprocedures, zoals geregeld in de artikelen 1723/1 tot 1737 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, zijn begrepen?

____________

1     PB 2009, L 335, blz. 1.