Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 25. októbra 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

(vec C-667/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Žalovaný: Ministerraad

Prejudiciálna otázka

Má sa pojem „vyšetrovanie [súdne konanie – neoficiálny preklad]“ v článku 201 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia1 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj mimosúdne, ako aj súdne zmierovacie konanie v zmysle článku 1723/1 až 1737 belgického súdneho poriadku?

____________

1 Ú. v. EÚ L 335, 2009, s. 1.