Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 25 oktober 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones och germanophone mot Ministerraad

(Mål C-667/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Grondwettelijk Hof

Parter i det nationella målet

Klagande: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Motpart: Ministerraad

Tolkningsfråga

Ska begreppet ”förhandlingar” i artikel 201.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG1 av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet tolkas så, att det omfattar de utomrättsliga och rättsliga medlingsförfaranden som regleras i artiklarna 1723/1–1737 i Belgisch Gerechtelijk wetboek (den belgiska civilprocesslagen)?

____________

1     EUT L 335, 2009, L 335, s. 1.