Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Berlin (Германия), постъпило на 22 октомври 2018 г. — Sundair GmbH/WV и др.

(Дело C-660/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sundair GmbH

Ответници: WV, XU, YT, представлявани от XU и ZS

Преюдициален въпрос

Следва ли член 7, параграф 1, буква б) във връзка с член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се тълкува в смисъл, че засегнатите пътници имат право на обезщетение поради отмяна на полет и когато опериращият въздушен превозвач няма валиден лиценз за опериране по смисъла на член 2, буква а) от Регламент № 261/2004, липсата на валиден лиценз за опериране най-малкото е допринесла за отмяната на полета и към момента, в който са направили резервацията, пътниците не са знаели за липсващия лиценз?

____________

1 ОВ L 46, 2004 г., стр. 1.