Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Berlin (Tyskland) den 22. oktober 2018 – Sundair GmbH mod WV m.fl.

(Sag C-660/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Sundair GmbH

Sagsøgte: WV, XU og YT, repræsenteret ved XU og ZS

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 5, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 1 fortolkes således, at berørte luftfartspassagerer også har krav på kompensation på grund af aflysning af en flyafgang, når det transporterende luftfartsselskab ikke har en gyldig licens som omhandlet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 261/2004, den manglende gyldige licens i det mindste er medvirkende årsag til aflysningen, og luftfartspassagererne på reservationstidspunktet ikke havde kendskab til den manglende licens?

____________

1     EUT 2004, L 46, s. 1.