Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 22.10.2018 – SUNDAIR GmbH v. WV ym.

(asia C-660/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SUNDAIR GmbH

Vastapuolet: WV, XU ja YT, jota edustavat XU ja ZS

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että asianomaisilla lentomatkustajilla on oikeus lennon peruuttamisen johdosta maksettaviin korvauksiin myös silloin, kun kuljettavalla lentoliikenteen harjoittajalla ei ole asetuksen N:o 261/2004 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettua voimassa olevaa liikennelupaa, voimassa olevan liikenneluvan puuttuminen on ainakin osaltaan peruuttamisen syynä ja lentomatkustajat eivät ajankohtana, jolloin varaus tehtiin, olleet lainkaan tietoisia liikenneluvan puuttumisesta?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.