Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018.gada 22. oktobrī iesniedza Landgericht Berlin (Vācija) – Sundair GmbH/WV u.c.

(Lieta C-660/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Sundair GmbH

Atbildētāji: WV, XU, YT, kurus pārstāv XU un ZS

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lasot to kopā ar 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecīgajiem pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju lidojuma atcelšanas gadījumā arī tad, ja gaisa satiksmes uzņēmumam, kas veic pārvadājumus, nav derīgas uzņēmējdarbības licences Regulas (EK) Nr. 261/2004 2. panta a) punkta izpratnē, derīgas uzņēmējdarbības licences neesamība vismaz daļēji ir atcelšanas iemesls un pasažieri rezervācijas brīdī nezināja par uzņēmējdarbības licences neesamību?

____________

1     OV 2004, L 46, 1. lpp.