Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Berlin (Tyskland) den 22 oktober 2018 – Sundair GmbH mot WV m.fl.

(Mål C-660/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: Sundair GmbH

Motpart: WV, XU, YT, företrädda av XU och ZS

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.1 b jämförd med artikel 5.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911 tolkas så, att passagerare som berörs av en inställd flygning har rätt till kompensation även om det lufttrafikföretag som utför flygningen saknar giltig licens, i den mening som avses i artikel 2 a i förordning (EG) nr 261/2004, avsaknaden av denna licens åtminstone delvis har orsakat den inställda flygningen, och passagerarna vid bokningstillfället inte kände till den saknade licensen?

____________

1 EGT L 46, 2004, s. 1.