Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 6. november 2018 – straffesag mod TX og UW

(Sag C-688/18)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalte i straffesagen

TX og UW

Præjudicielle spørgsmål

Er tiltaltes ret til at være til stede under retssagen i henhold til artikel 8, stk. 1 og 2, i direktiv (EU) 2016/343 1 , sammenholdt med 35. og 44. betragtning til direktivet, tilsidesat, hvis et af retsmøderne i straffesagen har fundet sted, uden at tiltalte har været til stede, og denne er behørigt indkaldt, underrettet om konsekvenserne af at undlade at give møde og forsvaret af en advokat, som han har valgt, såfremt:

а)    han ikke er mødt af en grund, som han selv har kontrol over (han nemlig har besluttet sig for ikke at deltage i det konkrete retsmøde),

b)    han ikke er mødt af en grund, som han ikke selv har kontrol over (nemlig sygdom), såfremt han efterfølgende er blevet underrettet om foranstaltninger, der er foretaget, uden at han var til stede, og på et oplyst grundlag har besluttet og erklæret, at:

–    han ikke under påberåbelse af sit manglende fremmøde anfægter lovligheden af disse foranstaltninger og ikke forlanger, at de gentages i hans tilstedeværelse,

–    han ønsker at deltage i disse foranstaltninger, hvorefter retten har gennemført en yderligere afhøring af den person, som tiltalte har nævnt, og har gjort det muligt for tiltalte at deltage i passende omfang i afhøringen.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9.3.2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65, s. 1).