Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 6. novembril 2018 – Kriminaalmenetlus järgmiste isikute suhtes: TX ja UW

(kohtuasi C-688/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

TX ja UW

Eelotsuse küsimus

Kas süüdistatava õigust viibida kohtulikul arutelul, mis on sätestatud direktiivi (EL) 2016/3431 artikli 8 lõigetes 1 ja 2 koosmõjus põhjendustega 35 ja 44, on rikutud, kui üks kriminaalmenetluses peetavatest kohtuistungitest on toimunud süüdistatava kohalviibimiseta ja süüdistatavale on nõuetekohaselt saadetud kohtukutse, süüdistatavat on teavitatud ilmumata jätmise tagajärgedest ja süüdistatavat esindab tema volitatud kaitsja, kui:

а)    süüdistatav on jätnud kohtusse ilmumata temast endast oleneval põhjusel (nimelt on ta otsustanud jätta konkreetsel kohtuistungil osalemata);

b)    süüdistatav on jätnud kohtusse ilmumata temast endast mitteoleneval põhjusel (nimelt haigestumise tõttu), kui pärast kohtuistungit on teda tema kohalviibimiseta tehtud toimingutest teavitatud ja asjaoludest teadlikuna on ta otsustanud ja avaldanud, et:

–    ta ei tugine ilmumata jäämisele ega sea küsimärgi alla kõnealuste toimingute õiguspärasust ega nõua nende kordamist tema juuresolekul;

–    ta soovib nendes toimingutes osaleda, millest tulenevalt on kohus läbi viinud süüdistatava poolt nimetatud isiku täiendava ülekuulamise ja võimaldanud süüdistataval selles asjakohaselt osaleda?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT 2016, L 65, lk 1).