Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 6. novembra 2018 – trestné konanie proti TX a UW

(vec C-688/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

TX a UW

Prejudiciálne otázky

Dochádza k porušeniu práva obžalovaného byť prítomný na konaní v súlade s článkom 8 ods. 1 a 2 v spojení s odôvodneniami 35 a 44 smernice (EÚ) 2016/3431 , ak sa jedno z pojednávaní v trestnom konaní uskutočnilo v neprítomnosti obžalovaného a tento obžalovaný bol riadne predvolaný, poučený o dôsledkoch jeho neprítomnosti a jeho obhajobu zabezpečil obhajca, ktorého si zvolil, ak:

а)    sa nezúčastnil z dôvodu, ktorý mohol ovplyvniť (sám sa totiž rozhodol, že sa na konkrétnom pojednávaní nezúčastní),

b)    sa nezúčastnil z dôvodu, ktorý nemohol ovplyvniť (konkrétne pre chorobu), ak bol následne informovaný o úkonoch vykonaných v jeho neprítomnosti a s ohľadom na okolnosti, ktoré mu boli známe sa rozhodol a vyhlásil, že:

–    nespochybňuje zákonnosť týchto úkonov z dôvodu svojej neprítomnosti a nežiada o ich zopakovanie v jeho prítomnosti,

–    sa chce zúčastniť na týchto úkonoch, pričom súd následne pristúpil k dodatočnému výsluchu osoby označenej obžalovaným a umožnil obžalovanému, aby sa na tomto výsluchu primerane podieľal?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 2016, s. 1).