Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 6 november 2018 – brottmål mot TX och UW

(Mål C-688/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

TX och UW

Tolkningsfråga

Ska den tilltalades rätt att närvara vid rättegången i enlighet med artikel 8.1 och 8.2 jämförd med skälen 35 och 44 i direktiv (EU) 2016/3431 anses ha kränkts, om ett av sammanträdena inom det straffrättsliga förfarandet har hållits i den tilltalades utevaro och om denne på korrekt sätt har kallats, informerats om konsekvenserna av utevaro och försvarats av en av vederbörande själv utsedd advokat, om

а)    han eller hon av ett skäl som vederbörande råder över inte har inställt sig (att han eller hon beslutat att inte delta i ett visst sammanträde),

b)    han eller hon av ett skäl som vederbörande inte råder över inte har inställt sig (nämligen sjukdom), om vederbörande därefter har informerats om vad som i dennes utevaro har genomförts och med kännedom om förhållandena har beslutat och förklarat att

–    han eller hon inte under åberopande av sin utevaro ifrågasätter lagenligheten av vad som har genomförts och inte begär att det ska upprepas i vederbörandes [när]varo,

–    han eller hon önskar delta i vad som har genomförts, varpå rätten genomfört ytterligare ett förhör med den person som den tilltalade angett och den tilltalade har beretts tillfälle att på lämpligt sätt delta i detta?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 2016, s. 1).