Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 29 октомври 2018 г. — DN/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Дело C-672/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: DN

Ответник: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбата на член 8 от Директивата от 19 октомври 2009 г.1 да се тълкува в смисъл, че не допуска капиталовата печалба, възникнала по повод прехвърлянето на ценните книжа, получени в резултат на замяна и капиталовата печалба, поставена в режим на отложено облагане, да се облагат според различни правила за изчисляване на данъчна основа и ставка?

Трябва ли същата разпоредба в частност да се тълкува в смисъл, че не допуска приспаданията в облагаемата основа, предназначени да вземат предвид времето на задържане на ценните книжа, да не се прилагат за капиталовата печалба, поставена в режим на отложено облагане, като се има предвид, че това правило за изчисляване на данъчна основа не се прилага към датата, на която е реализирана тази капиталова печалба, а се прилага за капиталовата печалба от прехвърляне на ценните книжа, получени в резултат на замяната, като се отчита датата на замяната, а не датата на придобиване на предоставените в замяна ценни книжа?

____________

1     Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, стр. 34).