Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 29. října 2018 – DN v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-672/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobce: DN

Žalovaný: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Předběžné otázky

Musí být ustanovení článku 8 směrnice ze dne 19. října 20091 vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby kapitálové zisky z převodu cenných papírů získaných při výměně a kapitálové zisky v režimu odloženého zdanění byly zdaňovány podle odlišných pravidel pro určení základu daně a daňových sazeb?

Musí být tato ustanovení vykládána zejména v tom smyslu, že brání tomu, aby se snížení daňového základu určená k zohlednění doby, po kterou trvalo držení cenných papírů, nevztahovala na kapitálový zisk v režimu odloženého zdanění, jelikož se toto pravidlo pro určení základu daně nepoužilo k datu, kdy bylo tohoto kapitálového zisku dosaženo, a vztahovala se na kapitálový zisk z převodu cenných papírů získaných výměnou, přičemž se přihlíží k datu výměny a nikoli k datu nabytí cenných papírů předaných při výměně?

____________

1 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. L 310, s. 34).