Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 29.10.2018 – DN v. Ministre de l’Action et des Comptes publics

(asia C-672/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DN

Vastaaja: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 19.10.2009 annetun direktiivin1 8 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että vaihdossa saatujen arvopapereiden luovutuksen yhteydessä realisoituneen arvonnousun ja sellaisen arvonnousun, jonka verotusta on lykätty, verottamisessa sovelletaan eri sääntöjä veron perusteen ja verokannan osalta?

Onko kyseisiä säännöksiä erityisesti tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että veronalennuksia, joilla on tarkoitus ottaa huomioon arvopapereiden omistusajan kesto, ei sovelleta arvonnousuun, jonka verotusta on lykätty, kun otetaan huomioon, että veron perustetta koskevaa kyseistä sääntöä ei sovellettu silloin, kun kyseinen arvonnousu realisoitui, mutta niitä sovelletaan vaihdossa saatujen arvopapereiden luovutuksesta syntyneeseen arvonnousuun vaihdettujen arvopapereiden vaihdon päivämäärän eikä hankintapäivämäärän perusteella?

____________

1 Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 19.10.2009 annettu neuvoston direktiivi 2009/133/EY (EUVL 2009, L 310, s. 34).