Language of document :

2018 m. spalio 29 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DN / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-672/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: DN

Atsakovas: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. spalio 19 d. direktyvos1 8 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas kapitalo prieaugį, susidariusį perleidus dėl apsikeitimo gautus vertybinius popierius, ir atidėtą kapitalo prieaugį draudžiama apmokestinti taikant skirtingas apmokestinimo bazės ir tarifo taisykles?

2.    Ar šios nuostatos visų pirma turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama atidėtam kapitalo prieaugiui netaikyti apmokestinimo bazės sumažinimo, kuriuo siekiama atsižvelgti į vertybinių popierių turėjimo laikotarpį, turint omenyje tai, kad ši apmokestinimo bazės taisyklė nebuvo taikoma tuo metu, kai kapitalo prieaugis gautas, ir taikoma kapitalo prieaugiui, susidariusiam perleidus vertybinius popierius, gautus apsikeitus vertybiniais popieriais, atsižvelgiant į apsikeitimo datą, o ne į apsikeisti skirtų vertybinių popierių įsigijimo datą.

____________

1 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (OL L 310, p. 34)