Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 29. októbra 2018 – DN/Ministre de l’Action et des Comptes publics

(vec C-672/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DN

Žalovaný: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Prejudiciálne otázky

Majú sa ustanovenia článku 8 smernice z 19. októbra 20091 vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby kapitálový zisk dosiahnutý z prevodu cenných papierov získaných pri výmene a kapitálový zisk z prevodu boli zdanené podľa odlišných pravidiel pre základ dane a odlišnou sadzbou dane?

Majú sa najmä tie isté ustanovenia vykladať v tom zmysle, že bránia, aby sa nezdaniteľné sumy základu dane určené na zohľadnenie doby trvania vlastníctva cenných papierov neuplatňovali na kapitálový zisk s daňovým odkladom, vzhľadom na to, že toto pravidlo pre základ dane sa neuplatňovalo k dátumu, keď bol tento kapitálový zisk dosiahnutý a aby sa uplatňovali na kapitálový zisk z prevodu cenných papierov získaných výmenou s prihliadnutím na dátum výmeny a nie na dátum nadobudnutia cenných papierov z výmeny?

____________

1 Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 310, s. 34).