Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 29. oktobra 2018 – DN/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-672/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DN

Tožena stranka: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 8 Direktive z dne 19. oktobra 20091 razlagati tako, da nasprotujejo temu, da se kapitalski dobiček, ki je bil ustvarjen pri prenosu vrednostnih papirjev, prejetih ob zamenjavi, in kapitalski dobiček, katerega obdavčenje je bilo odloženo, obdavči v skladu z različnimi pravili o davčni osnovi in stopnji?

Ali je treba te določbe zlasti razlagati tako, da nasprotujejo temu, da znižanja davčne osnove, katerih namen je upoštevanje obdobja imetništva vrednostnih papirjev, ne veljajo za kapitalski dobiček, katerega obdavčitev je odložena, ker to pravilo o davčni osnovi ni veljalo na datum, ko je bil ta kapitalski dobiček ustvarjen, veljajo pa za kapitalski dobiček od prenosa vrednostnih papirjev, prejetih ob zamenjavi, ob upoštevanju datuma zamenjave in ne datuma pridobitve vrednostnih papirjev, danih v zamenjavo?

____________

1     Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL L 310, str. 34).