Language of document :

Odvolanie podané 18. septembra 2018: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. júla 2018 vo veci T-41/17, Lotte Co. Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-580/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (v zastúpení: Dr. A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin, C. Elkemann, Rechtsanwältin a Dr. A. Lambrecht, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. júla 2018 (T-41/17) a zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) z 28. októbra 2016 (vec R-0250/2016-5),

subsidiárne po zrušení napadnutého rozsudku Všeobecného súdu vrátil vec Všeobecnému súdu,

uložil žalobkyni (Lotte Co. Ltd) povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza tieto odvolacie dôvody:

Všeobecný súd právne nesprávne uplatnil svoju právomoc zmeniť rozhodnutie podľa článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/20091 , hoci odvolací senát ešte nevykonal dostatočné skutkové zistenia, pokiaľ ide o otázku frekvencie a časovej konštantnosti používania. Poškodzuje to záujmy odvolateľky, pretože konštatovania Všeobecného súdu sú neúplné a nezohľadňujú relevantné dôkazy. Keby príslušné zistenia vykonal už odvolací senát, mohla by ich odvolateľka napadnúť žalobou na Všeobecnom súde.

Všeobecný súd pri posudzovaní „skutočného používania“ podľa článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 vychádzal v rozhodujúcej miere z toho, že údaje týkajúce sa obratu vykázané vo faktúrach boli v porovnaní s údajmi týkajúcimi sa obratu, ktoré boli uvedené v predloženom čestnom vyhlásení, príliš nízke. Všeobecný súd však v každom prípade mohol zohľadniť objektívne, v danom odvetví obvyklé výrobné a predajné kapacity. Aktuálne subjektívne podmienky jednotlivého podniku nemôžu zohrávať, pokiaľ ide o rozsah používania, žiadnu úlohu. Okrem toho treba používanie ochrannej známky kvalifikovať ako skutočné aj v prípade, že je z hľadiska množstva zanedbateľné: absolútne spodné hranice neexistujú. Nemá sa vykonávať posúdenie obchodnej stratégie a komerčnej úspešnosti príslušného výrobku. Relevantné je iba, či ide o čisto symbolické používanie.

Všeobecný súd znak skutkovej podstaty „skutočné používanie“ podľa článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 vyložil právne nesprávne aj v rozsahu, v akom paušálne vychádzal z veľkosti celkového trhu bez toho, aby zohľadnil objektívne, v danom odvetví obvyklé výrobné a predajné kapacity a stupeň diverzifikácie podnikov na príslušnom trhu.

Všeobecný súd skreslil skutkový stav, pokiaľ ide skutočné používanie skoršej ochrannej známky tým, že nezohľadnil rozhodujúce údaje uvedené v čestnom vyhlásení týkajúce sa najmä časovej konštantnosti požívania.

Skutočnosť, že Všeobecný súd pri posudzovaní otázky, či existuje používanie zachovávajúce právo, vychádzal zo subjektívnych pomerov majiteľa licencie odvolateľky a že najmä rozhodujúcim spôsobom zohľadnil aj rozsah obchodnej činnosti, ako aj výrobné a predajné kapacity majiteľa licencie, porušuje všeobecnú zásadu rovnosti zaobchádzania.

Porušenie všeobecnej zásady rovnosti zaobchádzania spočíva aj v tom, že Všeobecný súd sa odklonil od skorších rozhodnutí Všeobecného súdu a Súdneho dvora, v ktorých Všeobecný súd resp. Súdny dvor v prípade porovnateľných skutkových okolností potvrdil skutočné používanie.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie), Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1.