Language of document :

Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединеното кралство), постъпило на 12 ноември 2018 г. — Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-703/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Healthspan Limited

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициални въпроси

Когато клиентът сключва договор: а) с доставчика за закупуване на стоките и б) с трето лице — дружество, предоставящо услуги по доставка (наричано по-нататък „доставящото дружество“), трябва ли да се счита, че стоките се доставят от мястото, където се намират към момента, когато започва изпращането или превозът на стоките към клиента, така че винаги да се прилага член 321 (а не член 33)?

При отрицателен отговор на първия въпрос, стоките превозвани ли са „от или от името на доставчика“ в случаите, когато клиентът сключва договор с доставящото дружество и е налице някое от следните условия, и ако това е така, кое условие (кои условия):

а)    Клиентът няма практическа алтернатива, освен да използва доставящото дружество.

б)    Клиентът е в контакт само с доставчика, а не с доставящото дружество.

в)    Доставчикът и доставящото дружество договарят цената, която да се фактурира от доставящото дружество без каквото и да е участие от страна на клиента.

г)    Доставчикът предоставя на клиента отстъпка в размер на таксата за доставка под формата на намаление от цената на стоките.

д)    Доставчикът събира таксите за доставка от клиента и ги изплаща [на] третото лице — доставящото дружество.

е)    Договорните клаузи, които определят кога собствеността преминава върху клиента, нямат търговски смисъл, но на практика това е без значение, тъй като доставчикът обезщетява клиента за разходите за евентуални повреди върху стоките по време на доставката.

ж)    По отношение на разходите за доставка, когато съществува проблем с първоначалната доставка:

i)    съгласно сключения договор с клиента доставчикът е длъжен да възстановява заплатените от клиента разходи;

ii)    съгласно сключения договор с клиентa доставчикът не е длъжен да възстановява тези разходи, но на практика го прави;

iii)    във всеки случай доставчикът (а не доставящото дружество) поема разходите за възстановяването на тези средства; и/или

iv)    съгласно сключения договор с клиента доставчикът е длъжен да заплати както разходите по изпращане на заместващи стоки, така и свързаните с това разходи за доставка; или

v)    съгласно сключения договор с клиента доставчикът е длъжен да заплати разходите по изпращане на заместващи стоки, но не и разходите за тяхната доставка, като на практика обаче го прави [?]

При отрицателен отговор на втори въпрос, доставящото дружество действа ли от името на доставчика, ако са изпълнени повече от едно от горепосочените условия? Ако това е така, кои обстоятелства трябва да се вземат предвид и какво значение следва да се придаде на всяко от тях?

При положителен отговор на втория или на третия въпрос, доставящото дружество действа ли от името на доставчика, ако доставчикът се намесва пряко или непряко в превоза или изпращането на стоките, каквото ще бъде изискването от 2021 г. съгласно Директива 2017/2455? С други думи, въпросът е следва ли да се счита, че въведените с посочената директива промени просто изразяват по по-ясен начин значението на член 33 в настоящата му редакция?

____________

1 Член 32 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).