Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 12. listopadu 2018 – Healthspan Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-703/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Healthspan Limited

Odpůrkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

Uzavře-li zákazník a) smlouvu o koupi zboží s dodavatelem a b) smlouvu o odeslání a přepravě zboží se třetí osobou, která je přepravní společností (dále jen „přepravní společnost“), považuje se zboží za dodané z místa, kde se nachází v době zahájení odeslání nebo přepravy zboží k zákazníkovi, takže se vždy použije článek 321 (a nikoliv článek 33)?

Je-li odpověď na první otázku záporná, je zboží přepravováno „dodavatelem nebo na jeho účet“, uzavře-li zákazník smlouvu s přepravní společností a je-li splněna jedna z následujících podmínek, a pokud ano, která:

a)    Zákazník prakticky nemá jinou alternativu, než použít přepravní společnost.

b)    Zákazník je v kontaktu pouze s dodavatelem a nikoliv s přepravní společností.

c)    Dodavatel a přepravní společnost si dohodnou cenu, kterou má přepravní společnost účtovat, bez jakéhokoliv vstupu zákazníka.

d)    Dodavatel poskytne zákazníkovi slevu na poplatek za přepravu prostřednictvím poskytnutí slevy z ceny zboží.

e)    Dodavatel od zákazníka vybírá poplatek za přepravu a předává ho přepravní společnosti, která je třetí stranou.

f)    Smluvní podmínky, které stanovily okamžik přechodu vlastnického práva ke zboží na zákazníka, nedávají z obchodního hlediska smysl, ale to v praxi nepředstavuje problém, jelikož dodavatel zákazníkovi nahradí jakoukoli škodu na zboží vzniklou v průběhu přepravy.

g)    Ve vztahu k poplatkům za přepravu, dojde-li k problému s původním dodáním, platí:

i)    dodavatel je podle smlouvy se zákazníkem povinen vrátit zákazníkovi již uhrazené poplatky,

ii)    dodavatel není podle smlouvy se zákazníkem povinen tyto poplatky vrátit, ale v praxi tak činí,

iii)    v obou případech nese náklady na tato vrácení dodavatel (a nikoliv přepravní společnost), nebo

iv)    dodavatel je podle smlouvy se zákazníkem povinen uhradit jak náklady na zaslání náhradního zboží, tak související poplatek za přepravu, nebo

v)    dodavatel je podle smlouvy se zákazníkem povinen uhradit náklady na zaslání náhradního zboží, ale nikoliv za jeho přepravu, ale v praxi tak činí.

Je-li odpověď na druhou otázku záporná, jedná přepravní společnost na účet dodavatele, pokud je splněna více než jedna z výše uvedených podmínek? Pokud ano, jaké faktory musí být zohledněny a jaká má být každému faktoru dána váha?

Je-li odpověď na druhou, nebo třetí otázku kladná, jedná přepravní společnost na účet dodavatele, pokud dodavatel přímo nebo nepřímo zasahuje do přepravy nebo odeslání zboží, jak tomu bude od roku 2021 podle směrnice 2017/24552 ? Jinými slovy, jedná se v případě změn zavedených směrnicí 2017/2455 o pouhé zpřesnění významu článku 33 v jeho současné podobě?

____________

1 Článek 32 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

2 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. 2017, L 348, s.7).