Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 12. november 2018 – Healthspan Limited mod Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Sag C-703/18)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Healthspan Limited

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Præjudicielle spørgsmål

I tilfælde hvor kunden indgår en aftale a) med leverandøren om køb af varerne, og b) med et uafhængigt selskab (herefter »leveringsselskabet«) om forsendelse og levering, forstås leveringsstedet da som det sted, hvor varerne befandt sig på det tidspunkt, hvor forsendelse eller transport af varerne til kunden påbegyndes, således at artikel 32 1 (og ikke artikel 33) altid finder anvendelse?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, kan varerne da anses for at blive transporteret »af leverandøren eller for hans regning« i tilfælde, hvor kunden indgår aftale med leveringsselskabet og ét af følgende forhold gør sig gældende, og i så fald hvilke(t):

Kunden har ikke noget praktisk alternativ til at anvende leveringsselskabet.

Kunden har alene en kontrakt med leverandøren og ikke med leveringsselskabet.

Leverandøren og leveringsselskabet er enige om beløbet, som opkræves af leveringsselskabet uden input fra kunden.

Leverandøren godtgør kunden leveringsomkostningerne gennem en rabat på varernes pris.

Leverandøren opkræver leveringsomkostningerne fra kunden og overfører beløbet [til] det uafhængige leveringsselskab.

Kontraktvilkårene, som fastlægger ejendomsrettens overgang til kunden, giver ikke mening kommercielt, men dette ikke har betydning i praksis, da leverandøren godtgør kunden omkostninger ved eventuel skade på varerne under transporten.

I forhold til leveringsomkostningerne i tilfælde, hvor der er et problem med den oprindelige levering:

er leverandøren ifølge sin kontrakt med kunden forpligtet til at refundere omkostningerne, som allerede er betalt af kunden

er leverandøren ifølge sin kontrakt med kunden ikke forpligtet til at refundere omkostningerne, men gør det i praksis

bærer leverandøren (og ikke leveringsselskabet) omkostningerne ved refusionen i begge tilfælde, og/eller

er leverandøren ifølge sin kontrakt med kunden forpligtet til at betale både omkostningen ved at sende erstatningsvarer og de dermed forbundne leveringsomkostninger, eller

er leverandøren ifølge sin kontrakt med kunden forpligtet til at betale omkostningerne ved at sende erstatningsvarer, men ikke for de dermed forbundne leveringsomkostninger, men gør det i praksis.

Såfremt det andet spørgsmål besvares benægtende, handler leveringsselskabet da for leverandørens regning, hvis mere end ét af de ovennævnte punkter er opfyldt? Hvis dette er tilfældet, hvilke forhold bør da tages i betragtning, og hvilken vægt bør hvert forhold tillægges?

Såfremt enten det andet eller det tredje spørgsmål besvares bekræftende, handler leveringsselskabet da for leverandørens regning i tilfælde, hvor leverandøren direkte eller indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, som det vil være tilfældet fra 2021 i henhold til direktiv 2017/2455 2 ? Er de ændringer, som er indført ved det pågældende direktiv, med andre ord alene udtryk for en klarere formulering af artikel 33 i dens nuværende affattelse?

____________

1     Artikel 32 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).

2     Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5.12.2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348, s. 7).