Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 12. novembril 2018 – Healthspan Limited versus Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

(kohtuasi C-703/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Healthspan Limited

Vastustaja: Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui klient sõlmib a) tarnijaga lepingu kauba ostmise kohta ja b) kolmanda isikuga, kes on kaupade kohaletoimetamisega tegelev äriühing (edaspidi „kohaletoimetaja“), lepingu selle kauba lähetamise ja kohaletoimetamise kohta, loetakse kaup tarnituks kohast, kus see asub siis, kui algab kauba lähetamine või vedu kliendile, nii et alati on kohaldatav artikkel 321 (ja mitte artikkel 33)?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav: kas kaupa veetakse „tarnija või tema eest tegutseva isiku poolt“, kui klient sõlmib lepingu kohaletoimetajaga ja on täidetud üks järgmistest tingimustest – ja kui, siis milline või millised:

Kliendil ei ole praktikas muud võimalust kui kasutada kohaletoimetaja teenust.

Klient on kontaktis ainult tarnijaga, mitte kohaletoimetajaga.

Tarnija ja kohaletoimetaja lepivad kokku hinnas, mida kohaletoimetaja küsib, ja klient selles ei osale.

Tarnija hüvitab kohaletoimetamise tasu kliendile kauba hinnast allahindlust tehes.

Tarnija kasseerib kohaletoimetamise tasu kliendilt ja kannab selle üle kolmandast isikust kohaletoimetajale.

Lepingutingimused, kus on ette nähtud, millal kaupade omandiõigus kliendile üle läheb, ei ole kaubanduslikult loogilised, kuid praktikas ei ole see oluline, sest kui kaup saab kohaletoimetamise käigus kahjustada, hüvitab tarnija selle kliendile.

Selles osas, mis puudutab kohaletoimetamise tasu, kui algse kohaletoimetamisega seoses tekib probleem:

tarnija on kliendiga sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud kliendi poolt juba makstud tasu talle tagastama;

tarnija ei ole kliendiga sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud seda tasu tagastama, kuid praktikas siiski teeb seda;

kummalgi juhul kannab selle tagastamise kulud tarnija (mitte kohaletoimetaja); ja/või

tarnija on kliendiga sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud maksma nii asenduskauba saatmise kulud kui ka sellega seotud lähetamiskulud; või

tarnija on kliendiga sõlmitud lepingu kohaselt kohustatud maksma asenduskauba saatmise kulud ja mitte kohaletoimetamise kulusid, ent maksab oma praktikas ka need.

3.    Kui vastus teisele küsimusele on eitav: kas kohaletoimetaja tegutseb tarnija eest, kui rohkem kui üks eespool nimetatud tingimus on täidetud? Kui ta tegutseb tarnija eest, siis milliseid tegureid tuleb arvesse võtta ja milline kaal igale tegurile omistada?

4.    Kui vastus kas teisele või kolmandale küsimusele on jaatav: kas kohaletoimetaja tegutseb tarnija eest, kui tarnija otseselt või kaudselt sekkub kaupade vedamisse või lähetamisse, nagu hakkab olema direktiivi 2017/24552 kohaselt alates 2021. aastast? Teisisõnu, kas selle direktiiviga kehtestatavad muudatused lihtsalt väljendavad selgemalt artikli 33 tähendust selle praegusel kujul?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).

2 Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2455, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (ELT 2017, L 348, lk 7).