Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 12.11.2018 – Healthspan Limited v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(asia C-703/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Healthspan Limited

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos asiakas tekee sopimuksen a) luovuttajan kanssa tavaroiden ostamisesta ja b) kolmantena osapuolena olevan kuljetusyhtiön kanssa (jäljempänä kuljetusyhtiö) lähettämiseksi ja toimittamiseksi, katsotaanko, että tavarat on luovutettu paikassa, jossa tavarat ovat hankkijalle lähettämisen tai kuljetuksen alkaessa, jolloin sovelletaan aina 32 artiklaa1 (eikä 33 artiklaa)?

Jos kysymykseen 1 vastataan kieltävästi, kuljettaako “luovuttaja tai joku muun tämän puolesta” tavarat silloin, kun asiakas tekee sopimuksen kuljetusyhtiön kanssa ja yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy, ja jos näin on, mikä (mitkä) näistä edellytyksistä:

a)    Asiakkaalla ei ole käytännössä mitään muuta vaihtoehtoa kuin käyttää kyseistä kuljetusyhtiötä.

b)    Asiakas on yhteydessä vain luovuttajaan eikä kuljetusyhtiöön.

c)    Luovuttaja ja kuljetusyhtiö sopivat hinnasta, jonka kuljetusyhtiö velottaa ja josta asiakkaan ei tarvitse maksaa mitään.

d)    Luovuttaja hyvittää asiakkaalle toimitusmaksun tavaroiden hintaa koskevalla alennuksella.

e)    Luovuttaja kerää toimitusmaksut asiakkaalta ja suorittaa ne kolmantena osapuolena olevalle kuljetusyhtiölle.

f)    Sopimusehdot, joissa vahvistetaan, milloin oikeus tavaroihin siirtyy asiakkaalle, eivät ole kaupallisesti järkeviä, mutta tällä ei ole käytännön merkitystä, koska luovuttaja korvaa asiakkaalle kaikki tavaroille kuljetuksen aikana aiheutuneet vahingot.

g)    Siltä osin kuin on kyse toimitusmaksuista silloin, kun alkuperäisen toimituksen kanssa on ollut ongelmia,

i)    luovuttajalla on sillä asiakkaan kanssa olevan sopimuksen mukaan velvollisuus palauttaa asiakkaan jo suorittamat maksut;

ii)    luovuttajalla ei ole sillä asiakkaan kanssa olevan sopimuksen mukaan velvollisuutta palauttaa kyseisiä maksuja, mutta se tekee näin käytännössä;

iii)    kummassakin tapauksessa luovuttaja (eikä kuljetusyhtiö) vastaa kyseisistä palautuksista aiheutuvista kustannuksista, ja/tai

iv)    luovuttajalla on sillä asiakkaan kanssa olevan sopimuksen mukaan velvollisuus maksaa sekä korvaavien tavaroiden lähettämisestä aiheutuvat kustannukset että siihen liittyvä toimitusmaksu; tai

v)    luovuttajalla on sillä asiakkaan kanssa olevan sopimuksen mukaan velvollisuus maksaa korvaavien tavaroiden lähettämisestä aiheutuvat kustannukset, muttei niiden toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia, mutta se tekee näin käytännössä [?]

Jos kysymykseen 2 vastataan kieltävästi, toimiiko kuljetusyhtiö luovuttajan lukuun, jos useampi kuin yksi edellä mainituista edellytyksistä on täyttynyt? Jos näin on, mitkä tekijät on otettava huomioon ja mitä painoarvoa kullekin tekijälle on annettava?

Jos kysymykseen 2 tai kysymykseen 3 vastataan myöntävästi, toimiiko kuljetusyhtiö luovuttajan lukuun silloin, kun luovuttaja osallistuu suoraan tai välillisesti tavaroiden kuljettamiseen tai lähettämiseen, kuten tilanne tulee direktiivin 2017/24552 mukaan olemaan vuodesta 2021 lähtien? Ilmaistaanko toisin sanoen kyseisellä direktiivillä tehdyillä muutoksilla vain selkeämmin 33 artiklan merkitys sen nykyisessä muodossaan?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 32 artikla (EUVL 2006, L 347, s. 1).

2 Direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta 5.12.2017 annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455 (EUVL 2017, L 348, s. 7).