Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 12. novembra 2018 – Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-703/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Healthspan Limited

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se v primeru, ko kupec sklene pogodbo (a) o nakupu blaga z dobaviteljem in (b) pogodbo o odpošiljanju in dostavi s tretjo osebo, ki je dostavno podjetje (v nadaljevanju: dostavno podjetje), blago šteje za dobavljeno s kraja, kjer se dejansko nahaja v trenutku, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga h kupcu, tako da se vedno uporabi člen 321 (in ne člen 33)?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali blago prevaža „dobavitelj ali druga oseba za njegov račun“, če kupec sklene pogodbo z dostavnim podjetjem in je podana ena od naslednjih okoliščin in, če je tako, katera:

(a)    Kupec nima nobene druge možnosti, kot da uporabi dostavno podjetje.

(b)    Kupec je v stiku samo z dobaviteljem, in ne z dostavnim podjetjem.

(c)    Dobavitelj in dostavno podjetje se dogovorita o ceni, ki jo zaračuna dostavno podjetje, brez sodelovanja kupca.

(d)    Dobavitelj kupcu zniža stroške dostave, tako da mu da popust na ceno blaga.

(e)    Kupci stroške dostave plačajo dobavitelju, ta pa jih nakaže tretji stranki, ki je dostavno podjetje.

(f)    Pogodbena določila, ki določajo, kdaj lastninska pravica na blagu preide na kupca, s komercialnega vidika niso smiselna, vendar to v praksi ni pomembno, ker dobavitelj kupcu povrne stroške škode, ki nastane na blagu med dostavo.

(g)    V zvezi s stroški dostave, če je težava s prvotno dostavo:

(i)    mora dobavitelj v skladu s pogodbo, sklenjeno s kupcem, povrniti stroške, ki jih je kupec že plačal;

(ii)    dobavitelj v skladu s pogodbo, sklenjeno s kupcem, ni dolžan povrniti teh stroškov, vendar v praksi to stori;

(iii)    v vsakem primeru dobavitelj (in ne dostavno podjetje) nosi stroške teh vračil; in/ali

(iv)    mora dobavitelj v skladu s pogodbo, sklenjeno s kupcem, plačati tako stroške pošiljanja nadomestnega blaga kot tudi s tem povezane stroške dostave; ali

(v)    mora dobavitelj v skladu s pogodbo, sklenjeno s kupcem, plačati stroške pošiljanja nadomestnega blaga, vendar ne za njegovo dostavo, ampak v praksi to stori[?]

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali dostavno podjetje deluje za račun dobavitelja, če je podanih več kot ena od zgoraj naštetih točk? Če je tako, katere dejavnike je treba upoštevati in kakšno težo je treba pripisati vsakemu dejavniku?

Če je odgovor na vprašanje 2 ali 3 pritrdilen, ali dostavno podjetje deluje za račun dobavitelja, če dobavitelj neposredno ali posredno sodeluje pri prevozu ali odpošiljanju blaga, kot bo v skladu z Direktivo 2017/2455 veljalo od leta 2021? Povedano drugače, ali spremembe, uvedene s to direktivo, zgolj jasneje izražajo pomen člena 33 v trenutni obliki?

____________

1     Člen 32 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).