Language of document :

Преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Patron (Гърция), постъпило на 5 ноември 2018 г. — XT/Република Гърция

(Дело C-689/18)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Protodikeio Patron (Гърция)

Страни в главното производство

Жалбоподател: XT

Ответник: Република Гърция

Преюдициални въпроси

Представлява ли разпоредбата на член 44, параграф 1, буква б) от Закон № 4111/2013 в редакцията ѝ в сила през данъчната 2013 година (2012 г.) — съгласно която собствениците или ползвателите на автомобили за лична употреба (с работен обем на двигателя равен или по-голям от 1 929 кубични сантиметра) на възраст повече от десет години, считано от годината на първата им регистрация за движение в Гърция, а не от годината на евентуалната им предходна (първа) регистрация за движение в друга държава — членка на Европейския съюз, се освобождават от данък върху луксозните стоки — такса с равностоен на мито ефект между държавите — членки на Европейския съюз, по смисъла на разпоредбите на членове 28 ДФЕС и 30 ДФЕС от Договора за функционирането на Европейския съюз?

В случай на отрицателен отговор на предходния въпрос, представлява ли горепосочената разпоредба (косвен) вътрешен данък върху стоките, внесени от други държави — членки на Европейския съюз, който надвишава данъците, с които се облагат подобните местни стоки по смисъла на член 110 от същия договор?

____________