Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dioikitiko Protodikeio Patron (Grækenland) den 5. november 2018 – XT mod Elliniko Dimosio

(Sag C-689/18)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Dioikitiko Protodikeio Patron

Parter i hovedsagen

Sagsøger: XT

Sagsøgt: Elliniko Dimosio

Præjudicielle spørgsmål

Udgør ordningen i artikel 44, stk. 1, litra b), i lov nr. 4111/2013, som den var gældende i skatteåret 2013 (året 2012), hvorefter ejeren eller indehaveren af en personbil til privat brug (med cylindervolumen på 1 929 kubikcentimeter eller derover) er fritaget for afgift på luksusvarer, såfremt bilen er mere end 10 år gammel beregnet fra det år, hvor den første gang blev taget i brug i Grækenland, og ikke fra det år, hvor den eventuelt forinden er blevet taget i brug (første gang) i en anden EU-medlemsstat, en afgift med tilsvarende virkning som told imellem EU-medlemsstaterne som omhandlet i artikel 28-30 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, udgør ovennævnte ordning da en intern (indirekte) afgift på varer importeret fra andre EU-medlemsstater, som er højere end den, der pålægges lignende indenlandske varer, som omhandlet i artikel 110 TEUF?

____________