Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecja) w dniu 5 listopada 2018 r. – XT / Elliniko Dimosio

(Sprawa C-689/18)

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecia)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XT

Strona pozwana: Elliniko Dimosio

Pytania prejudycjalne

1)    Czy przepis art. 44 ust. 1 lit. b) ustawy nr 4111/2013, w brzmieniu obowiązującym w roku budżetowym 2013 (rok 2012), na mocy którego z podatku od towarów luksusowych zwolnieni są właściciele lub posiadacze pojazdów do użytku prywatnego (o pojemności silnika równej lub przekraczającej 1 929 cm3), starszych niż dziesięcioletnie, licząc od roku, w którym zostały one po raz pierwszy dopuszczone do ruchu w Grecji, a nie od roku ich możliwego, wcześniejszego (pierwszego) dopuszczenia do ruchu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, stanowi opłatę o skutku równoważnym do cła pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu art. 28-30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

2)    W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na poprzednie pytanie, czy cytowany przepis stanowi wewnętrzny podatek (pośredni) od towarów przywożonych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, wyższy niż podatki stosowane względem podobnych produktów krajowych, na mocy art. 110 tego samego traktatu?

____________