Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Patron (Grécko) 5. novembra 2018 – XT/Elliniko Dimosio

(vec C-689/18)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Protodikeio Patron

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XT

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Prejudiciálne otázky

1.    Predstavuje ustanovenie článku 44 odsek 1 písm. b) zákona č. 4111/2013 v znení účinnom v čase účtovného roku 2013 (2012), v zmysle ktorého sú oslobodení od dane z luxusného tovaru vlastníci alebo držitelia osobných motorových vozidiel (s objemom motora 1 929 kubických centimetrov alebo viac), ktoré sú staršie ako 10 rokov, pričom ich vek sa počíta od ich prvého uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Grécku a nie od roku, v ktorom boli prípadne skôr (predtým) uvedené do prevádzky v cestnej premávke v inom členskom štáte Európskej únie, daň s rovnakým účinkom ako clo medzi členskými štátmi Európskej únie podľa ustanovení článkov 28 až 30 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

2.    V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku: Predstavuje toto ustanovenie o zdanení výrobkov dovezených z iných členských štátov (nepriamu) vnútroštátnu daň prevyšujúcu daň ukladanú na podobné domáce výrobky podľa článku 110 tejto Zmluvy?

____________