Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Protodikeio Patron (Grekland) den 5 november 2018 – XT mot Elliniko Dimosio

(Mål C-689/18)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Protodikeio Patron (Grekland)

Parter i det nationella målet

Klagande: XT

Motpart: Elliniko Dimosio

Tolkningsfrågor

1)    Ska bestämmelsen i artikel 44.1 b i lag nr 4111/2013, i dess lydelse under räkenskapsåret 2013 (år 2012), enligt vilken undantag från skatt på lyxvaror ska medges ägare eller innehavare av ett motorfordon för privat bruk (med en cylindervolym på minst 1 929 kubikcentrimeter) som är äldre än tio år räknat från det år då fordonet först togs i bruk i Grekland, och inte från det år det eventuellt tidigare (först) togs i bruk i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, betraktas som en avgift med motsvarande verkan som en tull mellan Europeiska unionens medlemsstater, i den mening som avses i artiklarna 28–30 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

2)    Om så inte är fallet, utgör då samma bestämmelse en intern (indirekt) skatt på varor som importeras från Europeiska unionens övriga medlemsstater som är högre än de skatter som läggs på liknande inhemska varor i den mening som avses i artikel 110 i samma fördrag?

____________