Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Brescia (Италия), постъпило на 13 октомври 2018 г. — JH/KG

(Дело C-681/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Brescia

Страни в главното производство

Ищец/: JH

Ответник: KG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 5, параграф 5 от Директива 2008/104/ЕО от 19 ноември 2008 г.1 да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на Законодателен декрет 276/2003, изменен с Декрет закон 34/2014, който: a) не предвижда ограничения за последователните назначения на един и същ работник в едно и също предприятие; б) не поставя като условие за законосъобразността на назначаването за определен срок на персонал, осигурен от агенция за временна заетост, посочването на техническите, производствените и организационните причини или причините, свързани с необходимост от заместване, за прибягването до този вид услуги; в) не предвижда, като условие за използването на тази форма на трудов договор, изискване за временен характер на производствените нужди на предприятието ползвател.

____________

1     Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 2008 г., стр. 9).