Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. oktobrī iesniedza Tribunale ordinario di Brescia (Itālija) – JH/KG

(Lieta C-681/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Brescia

Pamatlietas puses

Prasītājs: JH

Atbildētāja: KG

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2008/104/EK 1 (2008. gada 19. novembris) 5. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz piemērot Leģislatīvo dekrētu Nr. 276/2003, ar grozījumiem, kas ir veikti ar Dekrētlikumu Nr. 34/2014, kurā: a) nav paredzēti ierobežojumi viena darbinieka secīgai nosūtīšanai darbā vienā un tajā pašā lietotājuzņēmumā; b) nav paredzēts, ka darbaspēka nodrošināšana uz noteiktu laiku ir likumīga, ja ir norādīti tehniska, ražošanas, organizācijas vai aizstāšanas rakstura iemesli darbaspēka nodrošināšanai; c) nav paredzēts, ka prasība par lietotājuzņēmuma ražošanas vajadzību pagaidu raksturu ir nosacījums tāda darba līguma veida izmantošanas likumībai?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām (OV 2008, L 327, 9. lpp.).