Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Brescia (Taliansko) 31. októbra 2018 – JH/KG

(vec C-681/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale ordinario di Brescia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: JH

Žalovaná: KG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 5 smernice 2008/104/ES1 z 19. novembra 2008 vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu legislatívneho dekrétu 276/2003 v znení zákonného dekrétu 34/2014, podľa ktorého: a) sa nestanovujú obmedzenia, pokiaľ ide o nadväzujúce pridelenia rovnakého pracovníka tomu istému užívateľskému podniku; b) sa zákonnosť využívania inštitútu prideľovania pracovníkov na dobu určitú nepodmieňuje uvedením technických dôvodov alebo dôvodov zohľadňujúcich požiadavky výroby, organizácie alebo zastupovania zamestnancov; c) sa ako podmienka zákonnosti využívania uvedenej formy pracovnej zmluvy nestanovuje požiadavka dočasného charakteru požiadaviek výroby užívateľského podniku?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 2008, s. 9).