Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Brescia (Italija) 31. oktobra 2018 – JH/KG

(Zadeva C-681/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale ordinario di Brescia

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: JH

Tožena stranka: KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(5) Direktive št. 2008/104/ES z dne 19. novembra 20081 razlagati tako, da nasprotuje uporabi D. Lgs. 276/2003 (zakonska uredba št. 276/2003), kot je bila spremenjena z D.L. 34/2014 (uredba-zakon št. 34/2014), ki: (a) ne določa nobenih omejitev glede zaporednih napotitev istega delavca v isto podjetje uporabnika; (b) ne pogojuje zakonitosti uporabe posredovanja dela za določen čas z navedbo tehničnih razlogov ali proizvodnih potreb, potreb organizacije ali potreb nadomeščanja delavcev za posredovanje dela; (c) ne določa zahteve po začasnosti proizvodnih potreb v podjetju uporabniku kot pogoja za zakonitost uporabe take oblike pogodbe o delu?

____________

1     Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL, L 327, str. 9).