Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Brescia (Italien) den 31 oktober 2018 – JH mot KG

(Mål C-681/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale ordinario di Brescia

Parter i det nationella målet

Kärande: JH

Svarande: KG

Tolkningsfråga

Ska artikel 5.5 i direktiv 2008/104/EG av den 19 november 20081 tolkas så, att den utgör hinder för att tillämpa lagstiftningsdekret nr 276/2003, i dess lydelse enligt lagdekret nr 34/2014, där det a) inte fastställs några begränsningar för att en och samma arbetstagare hyrs ut till ett och samma kundföretag för flera på varandra följande uppdrag, b) inte stadgas att användning av uthyrd arbetskraft för viss tid endast är laglig om de tekniska, produktionsmässiga eller organisatoriska skäl eller de tillfälliga personalbehov som ligger till grund för användningen av uthyrd arbetskraft anges, c) inte fastställs något krav på att användningen av denna form av anställningskontrakt endast är laglig om den motiveras av kundföretagets tillfälliga produktionsbehov?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 2008, s. 9).