Language of document :

Преюдициално запитване от Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Белгия), постъпило на 14 ноември 2018 г. — X/Belgische Staat

(Дело C-706/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Страни в главното производство

Жалбоподател: X

Ответник: Belgische Staat

Преюдициални въпроси

Допуска ли Директива 2003/86/ЕО1 , като се вземат предвид член 3, параграф 5 от тази директива и преследваната с нея цел, а именно — да се определят условията за упражняване на правото на събиране на семейството, национална правна уредба, с оглед на която член 5, параграф 4 от същата директива следва да се тълкува в смисъл, че когато не е постановено решение в определения срок, националните органи са длъжни да издават по служебен почин разрешение за пребиваване на заинтересованото лице, без преди това да е установено дали това лице действително отговаря на условията за пребиваване в Белгия съгласно правото на Съюза?

____________

1 Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 г.,стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164).