Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgie) dne 14. listopadu 2018 – X v. Belgische Staat

(Věc C-706/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X

Žalovaný: Belgische Staat

Předběžná otázka

Brání směrnice 2003/86/ES1 – s ohledem na čl. 3 odst. 5, jakož i její cíl, kterým je stanovení podmínek pro výkon práva na sloučení rodiny - vnitrostátní právní úpravě, podle níž je čl. 5 odst. 4 této směrnice vykládán v tom smyslu, že nerozhodnou-li vnitrostátní orgány v předepsané lhůtě, jsou povinny udělit dotčené osobě povolení k pobytu z úřední povinnosti, aniž je předtím zjištěno, zda dotčená osoba skutečně splňuje podmínky pro pobyt v Belgii podle unijního práva?

____________

1 Směrnice Rady ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 2003, s. 12).