Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgicko) 14. novembra 2018 – X/Belgische Staat

(vec C-706/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: X

Žalovaný: Belgische Staat

Prejudiciálna otázka

Bráni smernica 2003/86/ES1 – s prihliadnutím na článok 3 ods. 5, ako aj na jej cieľ, ktorým je určenie podmienok na uplatňovanie práva na zlúčenie rodiny – vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej sa článok 5 ods. 4 tej istej smernice vykladá v tom zmysle, že vnútroštátne orgány majú povinnosť vydať ex offo povolenie na pobyt dotknutej osobe, ak v rámci stanovenej lehoty nie je prijaté žiadne rozhodnutie, bez predchádzajúceho konštatovania, že dotknutá osoba skutočne spĺňa podmienky na pobyt v Belgicku v súlade s právom Únie?

____________

1 Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224).