Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 21. novembra2018 – Calli Appartments SCI/Procureur général près la cour d’appel de Paris, Mesto Paríž

(vec C-724/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Calli Appartments SCI

Žalovaní: Procureur général près la cour d’appel de Paris, Mesto Paríž

Prejudiciálne otázky

1.    Uplatňuje sa smernica 2006/132/ES z 12. decembra 20061 , vzhľadom na definíciu jej predmetu a jej pôsobnosť v jej článkoch 1 a 2, na prenájom za úplatu, dokonca poskytovaný aj mimo podnikateľskú činnosť, opakovane a na krátke časové obdobia, zariadeného priestoru na účely bývania, ktorý nepredstavuje hlavné bydlisko prenajímateľa, príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt, najmä vzhľadom na pojmy poskytovatelia a služby?

2.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, predstavuje vnútroštátna právna úprava, akou je článok L. 631-7 code de la construction et de l’habitation (zákonník výstavby a bývania), systém udeľovania povolenia vyššie uvedenej činnosti v zmysle článkov 9 až 13 smernice 2006/123 z 12. decembra 2006 alebo iba požiadavku podriadenú ustanoveniam článkov 14 a 15?

V prípade, ak sa uplatnia články 9 až 13 smernice 2003/123/ES z 12. decembra 2006:

3.    Má sa článok 9 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že cieľ smerujúci k boju proti nedostatku bytov určených na prenájom predstavuje naliehavý dôvod všeobecného záujmu umožňujúci odôvodniť vnútroštátne opatrenie, ktorým v určitých geografických oblastiach podlieha povoleniu prenájom zariadeného priestoru určeného na bývanie, opakovane na krátke časové obdobia, príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt?

4.    V prípade kladnej odpovede, je takéto opatrenie primerané sledovanému cieľu?

5.    Bráni článok 10 ods. 2 písm. d) a e) smernice vnútroštátnemu opatreniu, ktoré podriaďuje povoleniu prenájom zariadeného priestoru určeného na bývanie „opakovane“, na „krátke časové obdobia“ a „príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt“?

6.    Bráni článok 10 ods. 2 písm. d) až g) smernice systému udeľovania povolenia stanovujúcemu, že podmienky vydania povolenia sa stanovujú uznesením obecnej rady, so zreteľom na ciele sociálnej rozmanitosti, najmä v závislosti od charakteristík trhu obytných priestorov a od potreby nezhoršiť nedostatok bývania?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v EÚ L 376, 2006, s. 36).