Language of document :

Преюдициално запитване от Hof van Beroep te Gent (Белгия), постъпило на 15 ноември 2018 г. — Procureur-generaal, друга страна: X

(Дело C-717/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van Beroep te Gent

Страни в главното производство

Жалбоподател: Procureur-generaal

Ответник: X

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 2, параграф 2 от Рамковото решение относно европейската заповед за арест1 , както е транспонирано в белгийското право със Закона за европейската заповед за арест, когато проверява дали е налице изискваната от тази разпоредба горна граница на наказанието от най-малко три години, изпълняващата държава членка да вземе предвид действащия към момента на издаването на европейската заповед за арест наказателен закон на издаващата държава членка?

Допуска ли член 2, параграф 2 от Рамковото решение относно европейската заповед за арест, както е транспонирано в белгийското право със Закона за европейската заповед за арест, когато проверява дали е налице предвидената в тази разпоредба горна граница на наказанието от най-малко три години, изпълняващата държава членка да вземе предвид наказателния закон, действащ към момента на издаването на европейската заповед за арест, в който е предвиден завишен размер на наказанието в сравнение с наказателния закон, който е бил в сила в издаващата държава членка към момента на извършването на деянията?

____________

1     Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език,: глава 19, том 6, стр. 3).