Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Beroep te Gent (Belgie) dne 15. listopadu 2018 – Procureur-generaal v. X

(Věc C-717/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Beroep te Gent

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Procureur-generaal

Další účastník řízení: X

Předběžné otázky

Připouští čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí o EZR1 , jak bylo provedeno zákonem o EZR do belgického práva, aby vykonávající členský stát při přezkumu toho, zda je v projednávané věci splněna stanovená podmínka horní hranice sazby v trvání minimálně tří let, vycházel z trestního zákona, který ve vystavujícím členském státě platí v okamžiku vystavení evropského zatýkacího rozkazu?

Připouští čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí o EZR, jak bylo provedeno zákonem o EZR do belgického práva, aby vykonávající členský stát při přezkumu toho, zda je v projednávané věci splněna stanovená podmínka horní hranice sazby v trvání minimálně tří let, vycházel z trestního zákona, který ve vystavujícím členském státě platí v okamžiku vystavení evropského zatýkacího rozkazu a jímž byla zpřísněna trestní sazba v porovnání s trestním zákonem, který ve vystavujícím členském státě platil v okamžiku spáchání činů?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 2002, s. 1).