Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Beroep te Gent (Belgia) 15. novembril 2018 – peaprokurör, isik, kelle üleandmist taotletakse: X

(kohtuasi C-717/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Beroep te Gent

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Kaebuse esitaja: peaprokurör

Isik, kelle üleandmist taotletakse: X

Eelotsuse küsimused

1.    Kas vahistamismäärust täitval liikmesriigil on Wet EAB-ga Belgia õigusesse üle võetud raamotsuse 2002/584/JSK1 artikli 2 lõikes 2 ette nähtud tingimuse, mille kohaselt peab karistuse maksimaalne pikkus olema vähemalt kolm aastat, täidetuse kontrollimisel lubatud lähtuda Euroopa vahistamismääruse teinud liikmesriigis vahistamismääruse tegemise ajal kehtinud karistusõigusest?

2.    Kas vahistamismäärust täitval liikmesriigil on Wet EAB-ga Belgia õigusesse üle võetud raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 ette nähtud tingimuse, mille kohaselt peab karistuse maksimaalne pikkus olema vähemalt kolm aastat, täidetuse kontrollimisel lubatud lähtuda Euroopa vahistamismääruse tegemise ajal kehtinud karistusõigusest, millega karmistati karistust võrreldes karistusõigusega, mis kehtis Euroopa vahistamismääruse teinud liikmesriigis ajal, mil tegu toime pandi?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).