Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. novembrī iesniedza Hof van Beroep te Gent (Beļģija) – Procureur-generaal, cits lietas dalībnieks: X

(Lieta C-717/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Beroep te Gent

Pamatlietas puses

Prasītājs: Procureur-generaal

Cits lietas dalībnieks: X

Prejudiciālie jautājumi

Vai EAO pamatlēmuma 1 2. panta 2. punkts, kā tas Beļģijas tiesību aktos ir transponēts ar EAO likumu, pieļauj, ka, izpildes dalībvalstij vērtējot, vai ir tajā paredzētais sods, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, tiek piemērots krimināllikums, kas izsniegšanas dalībvalstī ir spēkā Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanas brīdī?

Vai EAO pamatlēmuma 2. panta 2. punkts, kā tas Beļģijas tiesību aktos ir transponēts ar EAO likumu, pieļauj, ka, izpildes dalībvalstij vērtējot, vai ir tajā paredzētais sods, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, tiek piemērots Eiropas apcietināšanas ordera izdošanas brīdī spēkā esošs krimināllikums, ar kuru sods, salīdzinot ar krimināllikumu, kas izdošanas dalībvalstī bija spēkā noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas brīdī, tika padarīts smagāks?

____________

1 Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).