Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Gent (Belgicko) 15. novembra 2018 – Procureur-generaal, ďalší účastník konania: X

(vec C-717/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Beroep te Gent

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Procureur-generaal

Ďalší účastník konania: X

Prejudiciálne otázky

Pripúšťa článok 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači1 , tak, ako bol prebraný zákonom o európskom zatykači do belgického práva, aby vykonávajúci členský štát pri skúmaní toho, či tu ide o hornú hranicu trestnej sadzby najmenej tri roky stanovenú v tomto ustanovení, vzal za základ trestný zákon účinný vo vydávajúcom členskom štáte v čase vydania európskeho zatykača?

Pripúšťa článok 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači, tak, ako bol prebraný zákonom o európskom zatykači do belgického práva, aby vykonávajúci členský štát pri skúmaní toho, či tu ide o hornú hranicu trestnej sadzby najmenej tri roky stanovenú v tomto ustanovení, vzal za základ trestný zákon účinný v čase vydania európskeho zatykača, ktorým sa sprísnila trestná sadzba v porovnaní s trestným zákonom, ktorý bol účinný vo vydávajúcom členskom štáte v čase spáchania skutkov?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34.