Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Beroep te Gent (Belgija) 15. novembra 2018 – kazenski postopke zoper: X

(Zadeva C-717/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Beroep te Gent

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj: Procureur-generaal

Druga stranka: X

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je s členom 2(2) Okvirnega sklepa ENP1 , kot je bil prenesen v belgijsko pravo z zakonom ENP, dovoljeno, da se izvršitvena država članica za presojo tega, ali je izpolnjen najnižji prag zgornje meje predpisane kazni treh let, določen v ENP, sklicuje na kazenski zakon, ki se v odreditveni državi članici uporablja ob izdaji evropskega naloga za prijetje?

Ali je s členom 2(2) Okvirnega sklepa ENP, kot je bil prenesen v belgijsko pravo z zakonom ENP, dovoljeno, da se izvršitvena država članica za presojo tega, ali je izpolnjen najnižji prag zgornje meje predpisane kazni treh let, določen v ENP, sklicuje na kazenski zakon, ki velja ob izdaji evropskega naloga za prijetje in v katerem je prag določen strožje kot v kazenskem zakonu, ki je v odreditveni državi članici veljal v času dejanj?

____________

1     Okvirni sklep sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34).